ระบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสาร

image

ข้อปฏิบัติและสิ่งที่ควรทราบ สำหรับแบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง

  • สำหรับ Browser IE ให้กำหนดค่า Compatibility View ดังนี้ UserDoc/การตั้งค่าสำหรับ IE.pdf
  • ระบบยังไม่สามารถใช้งานได้บน IPad สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ให้ใช้ Browser GoogleChrome
  • กำหนดค่า Popup Blocker ของ Browser และโปรแกรมอื่นๆ ที่มี Popup Blocker ให้ Allowed สำหรับเว็บไซต์ clm-ppo.wu.ac.th
  • ไฟล์ที่แนบมาในระบบ สำหรับสำเนาเอกสารต้องเป็นรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น
  • ช่วงปิดภาคการศึกษากรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน

ข้อปฏิบัติสำหรับส่งสำเนาข้อสอบ

  • ให้ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่งข้อสอบต้นฉบับสมบูรณ์ตัวจริงเท่านั้นไม่สามารถแนบไฟล์ผ่านระบบ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ
  • กรณีข้อสอบนอกตาราง ให้ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่งข้อสอบต้นฉบับสมบูรณ์พร้อมผลิตสำเนาเท่านั้น
  • กรุณาส่งข้อสอบอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้ทันเวลาและสะดวกในการผลิต